{"status":"ok","elements":"
\r\n
\r\n\r\n\t\t\t\t\t
\r\n \"\"<\/a>\r\n <\/div>\r\n \r\n\t\t\r\n\t\t
\r\n V\u011b\u0161\u00e1k<\/a>\r\n <\/div>\r\n\r\n \r\n\t\t
\r\n

Stejn\u011b jako Go\u010d\u00e1rovy hodiny a lustr i tento v\u011b\u0161\u00e1k byl navr\u017een do interi\u00e9ru herce Otto Bole\u0161ky, kter\u00fd architekt \u0159e\u0161il skute\u010dn\u011b od A po Z. V\u011b\u0161\u00e1k je ru\u010dn\u011b vyr\u00e1b\u011bn\u00fd ve dvou variant\u00e1ch – nikl\/mosaz.  <\/p>\n <\/div>\r\n \r\n <\/div>\r\n<\/div>\r\n