0
23.20

Obchodní podmínky

1            ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1        Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) společnosti MODERNISTA, s.r.o., se sídlem: Praha 3, 130 00, Vinohradská 164, IČ: 26690322, DIČ: CZ26690322, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze oddíl C, vložka 87558 (dále jen „Modernista“) a společnosti Goldfinger porcelán v.o.s., se sídlem 616 00 Brno, Štursova 34, IČO: 253 95 335; DIČ: CZ253 95 33 (dále jen „Goldfinger“), (Modernista a Goldfinger společně jako „Prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě Kupní smlouvy (dále jen „Kupní smlouva“) uzavírané mezi Prodávajícím a třetí osobou (dále jen „Kupující“).

1.2        V případě prodeje zboží v kamenných provozovnách dle odst. 3.3 VOP a prostřednictvím e-mailu či poptávkového formuláře na webových stránkách www.modernista.cz dle odst. 3.2 VOP se prodávajícím ve smyslu těchto VOP rozumí Modernista. V případě prodeje zboží přes e-shop na webových stránkách www.modernista.cz dle odst. 3.1 VOP se prodávajícím ve smyslu těchto VOP rozumí Goldfinger.

1.3        Pokud je Kupujícím spotřebitel – tj. každý člověk, který Kupní smlouvu uzavírá mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání, pak se vztahy výslovně neupravené těmito VOP řídí NOZ a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Pokud Kupující není spotřebitelem, pak se právní vztahy založené smlouvou nad rámec těchto VOP řídí NOZ. Kupující, který při objednávce uvede IČO a/nebo DIČ, nebude považován za spotřebitele.

1.4        Smluvní strany mohou změnit, vyloučit či doplnit některá ustanovení těchto VOP pouze písemnou dohodou obou stran (např. v Kupní smlouvě, objednávce, e-mailové komunikaci) s tím, že ostatní ustanovení VOP zůstávají pro smluvní strany nadále v platnosti.

1.5        Ustanovení VOP jsou nedílnou součástí Kupní smlouvy. Kupní smlouva a VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce.

1.6        Znění VOP může Prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP.

1.7        Veškeré smluvní vztahy jsou uzavírány dle právního řádu České republiky.

2            ZBOŽÍ

2.1        Zbožím se rozumí výrobky, které Prodávající nabízí ke koupi prostřednictvím webových stránek www.modernista.cz, nebo ve svých provozovnách.

2.2        Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu nebo v provozovnách je informativního charakteru a Prodávající není povinen uzavřít Kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

3            UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1        NÁKUP PROSTŘEDNICTVÍM E-SHOPU

3.1.1        Kupující může nakoupit zboží Prodávajícího na webových stránkách www.modernista.cz přímo v případě, že je u zboží uvedeno tlačítko koupit. Podmínkou přímé koupě je povinnost Kupujícího vyplnit kontaktní údaje a zvolit možnosti platby a dodání zboží. Objednávka je vytvořena v okamžiku kliknutí na tlačítko koupit určené k dokončení objednávky a od této chvíle je objednávka závazná. Do té doby může Kupující svoji objednávku v košíku libovolně upravovat, včetně způsobu dopravy.

3.1.2        Kupní smlouva je uzavřena až v okamžiku, kdy Prodávající objednávku potvrdí. Potvrzení objednávky obdrží Kupující na zvolenou e-mailovou adresu, kterou Kupující uvede v objednávkovém formuláři.

3.1.3        Následná změna objednávky je možná pouze po vzájemné dohodě stran, popřípadě za podmínek stanovených zákonem nebo těmito VOP.

3.2        NÁKUP PROSTŘEDNICTVÍM E-MAILU

3.2.1        Kupující může nakoupit zboží Prodávajícího prostřednictvím e-mailové komunikace, kdy Kupující učiní vůči Prodávajícímu emailem či prostřednictvím poptávkového formuláře uvedeného na webových stránkách objednávku zboží, které bude označeno dle katalogového označení Prodávajícího či dle webových stránek, přičemž v této objednávce uvede alespoň (i) své jméno a příjmení/firmu, adresu pobytu/sídlo, IČO a DIČ (jedná-li v postavení podnikatele) a svou kontaktní e-mailovou adresu, (ii) označení zboží Prodávajícího dle katalogu Prodávajícího či dle webových stránek, (iii) počet kusů zboží a (iv) místo dodání zboží. V případě požadavku Kupujícího na provedení individuálních úprav zboží Kupující do objednávky uvede konkrétně i své zadání.

3.2.2        Prodávající si vyhrazuje právo rozhodnout o potvrzení objednávky, a to i pouze částečně.

3.2.3        Kupní smlouva je mezi stranami uzavřena prostřednictvím emailové komunikace dnem, v němž Prodávající písemně potvrdí objednávku Kupujícího. Potvrdí-li Prodávající objednávku Kupujícího pouze částečně nebo učiní-li jiné změny, výhrady, dodatky či omezení objednávky, považuje se tato modifikovaná objednávka za nový návrh na uzavření smlouvy, který musí být znovu potvrzen Kupujícím. K uzavření Kupní smlouvy dojde doručením písemného potvrzení modifikované objednávky ze strany Kupujícího Prodávajícímu. Za změnu objednávky se však nepovažuje pouhé upřesnění na základě technické specifikace Prodávajícího.

3.3        NÁKUP V PROVOZOVNĚ

3.3.1        Veškerá prezentace zboží Prodávajícího umístěného v provozovně je informativního charakteru a Prodávající není povinen uzavřít Kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.3.2        Kupní smlouva u zboží umístěného v provozovně je uzavřena okamžikem zaplacením kupní ceny a převzetím zboží.

3.4        Prodávající si v případě nákupu zboží jakýmkoli způsobem vyhrazuje vlastnické právo ke zboží až do okamžiku, kdy dojde ze strany Kupujícího k zaplacení celé kupní ceny.

3.5        Prodávající je oprávněn Kupujícímu na zboží vystavit zálohovou fakturu ve výši minimálně 50 % celkové částky zboží.

3.6        Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část a odstoupit (zcela nebo z části) od uzavřené Kupní smlouvy po projednání s Kupujícím, a to v případech, kdy se zboží již nevyrábí nebo nedodává, či se výrazným způsobem se změnila cena dodavatele zboží. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet.

4            KUPNÍ CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1        Kupní cena zboží je vždy uvedena u zboží a zahrnuje DPH v sazbě vyplývající z platných právních předpisů. V případě, že je u zboží uvedena „cena od“, nebo v případě, kdy Kupující zboží poptává stiskem tlačítka „poptat“ na webových stránkách Prodávajícího, vyhrazuje si Prodávající právo stanovit kupní cenu zboží dle aktuálních cen a o této kupní ceně Kupujícího písemně informovat.

4.2        V kupní ceně nejsou započítány náklady na obalový materiál a balné a dopravu.

4.3        Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle Kupní smlouvy může Kupující uhradit Prodávajícímu následujícími způsoby:

a)     bezhotovostně převodem na účet Prodávajícího v závislosti na měně platby: v případě platby v českých korunách na účet č. 107-3937070247/0100, vedený u Komerční banky, v případě platby v EUR, tedy ze zahraničí, na EUR účet č. 107-5665470237/0100, vedený u Komerční banky (dále jen „Účet Prodávajícího“);

b)     při platbách přes e-shop bezhotovostně platební kartou na účet Prodávajícího prostřednictvím platební brány Stripe, kterou provozuje služba Stripe; nebo na vyžádání přímo na účet: CZK: 2000096400 / 2010, EUR: 2700754160 / 2010

c)      bezhotovostně v provozovně prostřednictvím platebního systému třetí osoby;

d)     v hotovosti v provozovně Prodávajícího.

4.4        Společně s kupní cenou je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží, případně s montáží zboží ve smluvené výši.

4.5        Kupní cena se považuje za řádně uhrazenou teprve jejím připsáním v plné výši na účet Prodávajícího nebo jejím uhrazením v plné výši hotově pracovníkovi Prodávajícího. Kupující může zboží převzít až po úplném uhrazení jeho kupní ceny, nebude-li smluvními stranami písemně dohodnuto jinak.

4.6        Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě Kupní smlouvy Kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu Prodávající Kupujícímu zašle v elektronické podobě na elektronickou adresu Kupujícího, případně ji předá Kupujícímu v provozovně v listinné podobě.

5            VÝROBNÍ LHŮTA, DODÁNÍ ZBOŽÍ A JEHO PŘEPRAVA

5.1        Prodávající je povinen Kupujícímu zboží dodat ve lhůtě sjednané Kupní smlouvou. Kupující byl Prodávajícím vyrozuměn, že délka lhůty pro dodání zboží byla sjednána s přihlédnutím k výrobním lhůtám a kapacitním možnostem výroby na straně Prodávajícího a dodavatelů Prodávajícího. S délkou dodací lhůty Kupující vyjádřil uzavřením Kupní smlouvy svůj souhlas.

5.2        Není-li v Kupní smlouvě stanoveno výslovně jinak, bude zboží Kupujícímu dodáno až po úplném zaplacení kupní ceny zboží.

5.3        Způsob dodání zboží je určen v Kupní smlouvě, a to následovně:

a)     vyzvednutím zboží Kupujícím v provozovně Prodávajícího;

b)     dodáním zboží Kupujícímu na zvolenou adresu prostřednictvím přepravní společnosti;

c)      dodáním zboží Kupujícímu na zvolenou adresu prostřednictvím Prodávajícího.

5.4        Kupující je předem informován o vybraném způsobu dodání zboží a jeho ceně v závislosti na zvolené formě dopravy.

5.5        Dodací lhůta je splněna dnem doručení zboží Kupujícímu. Prodávající si vyhrazuje právo expedovat zboží jinak připravené k expedici do 3 dnů od zaplacení celé kupní ceny zboží.

5.6        Dodací lhůta se prodlužuje v případě prodlení Kupujícího s úhradou doplatku kupní ceny zboží. Dodací lhůta se prodlužuje dále v případě neočekávaných, Prodávajícím nezaviněných skutečností, jako např. neočekávané zásahy vyšší moci, stávky, prodlení dodavatelů Prodávajícího a další překážky, které nejsou způsobeny či zaviněny Prodávajícím a které nastaly nezávisle na jeho vůli. Toto platí i v případě, jestliže tyto okolnosti nastanou u dodavatelů Prodávajícího. Ve všech zde uvedených případech je Prodávající povinen na výzvu Kupujícího vysvětlit důvody prodlení a eventuální výskyt uvedených okolností doložit, přičemž ve všech uvedených případech je vyloučeno právo Kupujícího uplatnit nárok na náhradu škody anebo sankce způsobené prodlením s dodávkou, pokud Prodávající na výzvu Kupujícího doloží, že prodlení bylo způsobeno okolnostmi jsoucími mimo přiměřenou kontrolu Prodávajícího a vzniklými nezávisle na jeho vůli.

5.7        O připravenosti zboží vydat či expedovat Prodávající Kupujícího vyrozumí emailem na emailovou adresu Kupujícího uvedenou v Kupní smlouvě. Kupující je povinen zboží převzít do 15 dnů ode dne, v němž byl Prodávajícím vyrozuměn o jeho připravenosti zboží vydat či expedovat.

5.8        Nebezpečí a odpovědnost za škody na zboží přecházejí na Kupujícího okamžikem převzetí zboží.

5.9        V případě, kdy Kupující zakoupené zboží nepřevezme ve lhůtě sjednané v odst. 5.8 těchto VOP (tj. do 20 dnů ode dne, v němž mu byl Prodávajícím vyrozuměn o jeho připravenosti zboží vydat či expedovat), je povinen uhradit Prodávajícímu poplatek za uskladnění zboží ve výši 0,5 % z kupní ceny zboží za každý den svého prodlení, dále je Prodávající oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit. Výše poplatku za uskladnění zboží je přiměřená okolnostem na straně Prodávajícího, který je nucen neodebrané zboží uskladnit v samostatné části svých prostor, v níž jsou zajištěny vhodné podmínky tak, aby nedošlo k poškození zboží, zejména podmínky dostatečné vlhkosti a teploty.

5.10     Odstoupení musí být doručeno Kupujícímu, přičemž za doručení je považováno i doručení elektronické zprávy na emailovou adresu Kupujícího uvedenou v Kupní smlouvě a/nebo datové zprávy do datové schránky Kupujícího. Kupní smlouva zaniká dnem doručení odstoupení. Zánikem Kupní smlouvy nejsou dotčeny nároky Prodávajícího na úhradu poplatku za uskladnění zboží dle předchozího odstavce a na úhradu smluvního úroku za prodlení Kupujícího s úhradou dlužné částky dle Kupní smlouvy naběhlého do dne odstoupení Prodávajícího.

6            PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

6.1        Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174b NOZ a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

6.2        Práva z vadného plnění u zboží zakoupeného přes e-shop, tedy způsobem dle odst. 3.1 VOP se uplatňují vůči Goldfinger. Práva z vadného plnění u zboží zakoupeného přes e-mail, poptávkový formulář, nebo v kamenné provozovně, tedy způsobem dle odst. 3.2 a 3.3. VOP se uplatňují vůči Modernistovi.

6.3        Za bezvadnost zboží v době jeho předání Kupujícímu odpovídá Prodávající. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že zboží:

a)     odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti a jiným ujednaným vlastnostem,

b)     se hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá, a to i s ohledem na technické normy,

c)      zboží množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které může Kupující rozumně očekávat s přihlédnutím k provedení dle smluveného vzorku nebo předlohy, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

d)     je zboží dodáno s příslušenstvím, včetně obalu a pokynů k použití, které může Kupující rozumně očekávat, a

e)     zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

6.4        Prodávající odpovídá Kupujícímu také za vadu způsobenou nesprávnou montáží nebo instalací, která byla provedena Prodávajícím nebo na jeho odpovědnost.

6.5        Ustanovení uvedená v tomto článku se nepoužijí u zboží zejména pokud:

a)     vada byla na věci v době převzetí a pro takovou vadu je sjednána sleva z kupní ceny,

b)     vada je způsobena Kupujícím a vznikla nesprávným užíváním, skladováním, nesprávnou údržbou, či zásahem Kupujícího či mechanickým poškozením,

c)      vada vznikla v důsledku vnější události mimo vliv Prodávajícího,

d)     se jedná o běžné opotřebení zboží, způsobené jeho užíváním, nikoliv o vadu,

e)     se vada ani po důkladném odborném přezkoumání na zboží neprojeví.

6.6        Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí, ledaže to povaha zboží nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou Kupující nemůže věc užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.

6.7        Kupující může vytknout vadu, která se na zboží projeví v době dvou let od převzetí. Vytkl-li Kupující Prodávajícímu vadu oprávněně, doba pro vytčení vady věci neběží po dobu, po kterou Kupující nemůže věc užívat.

6.8        Má-li zboží vadu, může Kupující požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat dodání nového zboží bez vady nebo opravu zboží, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro Kupujícího. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady.

6.9        Prodávající odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím Kupujícímu nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha zboží a účel, pro který jej Kupující koupil. K odstranění vady převezme Prodávající zboží na vlastní náklady.

6.10     Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od Kupní smlouvy, pokud:

a)     Prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v souladu s pravidly uvedenými v těchto VOP,

b)     se vada projeví opakovaně,

c)      je vada podstatným porušením Kupní smlouvy, nebo

d)     je z prohlášení Prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro Kupujícího.

6.11     Je-li vada věci nevýznamná, Kupující nemůže odstoupit od Kupní smlouvy (ve smyslu předchozího odstavce těchto VOP). Odstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy, Prodávající vrátí Kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdrží zboží nebo co mu Kupující prokáže, že zboží odeslal.

6.12     Vadu zboží zakoupeného přes e-shop, tedy způsobem dle odst. 3.1 VOP, lze vytknout Goldfinger na základě formuláře pro reklamování vad Goldfinger, a to jeho zasláním na e-mailovou adresu eshop@modernista.cz, případně v provozovně Goldfinger.

6.13     Vadu zboží zakoupeného přes e-mail, poptávkový formulář, nebo v kamenné provozovně, tedy způsobem dle odst. 3.2 a 3.3. VOP, lze vytknout Modernistovi na základě formuláře pro reklamování vad Modernista, a to jeho zasláním na e-mailovou adresu eshop@modernista.cz, případně v kterékoliv provozovně Modernisty, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaných výrobků nebo poskytovaných služeb.

6.14     Prodávající je povinen Kupujícímu vydat při uplatnění reklamace písemné potvrzení, ve kterém uvede datum, kdy Kupující reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace Kupující požaduje a kontaktní údaje Kupujícího pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.

6.15     Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena a Kupující o tom musí být informován nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Prodávající je povinen vydat Kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

6.16     Po marném uplynutí lhůty podle odst. 6.15 VOP může Kupující od Kupní smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu.

7            PRÁVO SPOTŘEBITELE ODSTOUPIT OD KUPNÍ SMLOUVY

7.1        V případě, kdy Kupní smlouva byla uzavřena na dálku prostřednictvím nákupu v e-shopu či prostřednictvím emailové komunikace, má Kupující, je-li spotřebitelem, v souladu s § 1829 NOZ právo od Kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží. Tohoto práva lze využít pouze v případě, jedná-li se o spotřebitele.

7.2        V případě zboží zakoupeného přes e-shop, tedy způsobem dle odst. 3.1 VOP, odstoupit od smlouvy dle tohoto článku může spotřebitel zasláním formuláře pro odstoupení od smlouvy Golfinfer Prodávajícímu na e-mailovou adresu Prodávajícího eshop@modernista.cz. V případě zboží zakoupeného přes e-mail či poptávkový formulář, tedy způsobem dle odst. 3.2 VOP, odstoupit od smlouvy dle tohoto článku může spotřebitel zasláním formuláře pro odstoupení od smlouvy ModernistaProdávajícímu na e-mailovou adresu Prodávajícího eshop@modernista.cz. Odstoupení od Kupní smlouvy musí být Prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v čl. 7.1 VOP.

7.3        Odstoupit od Kupní smlouvy nelze v případě, kdy:

a)     je zboží vráceno poškozené (včetně originálních obalů), použité nebo nekompletní, a/nebo

b)     v souladu s ustanovením § 1837 písm. d) NOZ v případě, kdy zboží bylo vyrobeno podle požadavků Kupujícího nebo přizpůsobené jeho osobním potřebám, zejména jde-li o zboží, do něhož Prodávající zapracoval materiál dodaný Kupujícím (zejm. čalounické prvky), provedl úpravy co do jeho barvy, vyznačení personalizace apod.

7.4        V případě odstoupení od Kupní smlouvy se Kupní smlouva od počátku ruší. Zboží Kupující zašle nebo předá Prodávajícímu zpět bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy, ledaže mu Prodávající nabídl, že si zboží sám vyzvedne. Lhůta podle předchozí věty je zachována, pokud Kupující odešle zboží před jejím uplynutím. Odstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy, nese Kupující náklady spojené s navrácením zboží Prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

7.5        V případě odstoupení od Kupní smlouvy dle tohoto článku Kupujícím vrátí Prodávající peněžní prostředky přijaté od Kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od Kupní smlouvy Kupujícím, a to bezhotovostně na bankovní účet uvedený ve formuláři pro odstoupení od smlouvy. Odstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal.

8            DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI STRAN

8.1        Kupující bere na vědomí, že zboží Prodávajícího je převážně vyráběné ručně a na zakázku, a proto mohou jednotlivé kusy vykazovat drobné odchylky či odlišnosti. Prodávající si zejména vyhrazuje právo na odlišnosti v barevných odstínech zboží prezentovaných na webových stránkách či v prodejnách Prodávajícího, a to jak v látkách, barvě dřeva, dýh, moření, přirozené kresby dřeva či dýhy. Tyto odlišnosti, které nemají vliv na funkčnost zboží, nezakládají Kupujícímu práva z vadného plnění.

8.2        S ohledem na skutečnost, že zboží Prodávajícího může podléhat ochraně práv duševního vlastnictví, Kupující bere na vědomí, že uzavřením Kupní smlouvy Kupující nezískává licenci k užití zboží ve smyslu autorského zákona.

9            MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

9.1        Na základě § 14 ZoOS, informuje Prodávající Kupujícího - spotřebitele o možnosti mimosoudního řešení sporů, které by mohly v souvislosti s výkonem práv a povinností z Kupní smlouvy vzniknout. K mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi Kupujícím a Prodávajícím je příslušná Česká obchodní inspekce. Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je http://www.coi.cz/.

9.2        Při řešení sporů mezi Prodávajícím a Kupujícím z Kupní smlouvy je možné využít platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

9.3        Po dobu trvání jednání o mimosoudním urovnání sporu neběží ani nezačnou běžet promlčecí a prekluzivní lhůty podle OZ, dokud jedna ze stran sporu výslovně neodmítne v jednání pokračovat.

9.4        Před přistoupením k mimosoudnímu řešení sporu je Kupující povinen pokusit se nejdříve vyřešit spor přímo s Prodávajícím.

9.5        Žádné z ustanovení tohoto článku nevylučuje možnost Kupujícího obrátit se se svým nárokem na příslušný soud.

10         OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

10.1     Kupující bere na vědomí, že Prodávající a Goldfinger zpracovává osobní údaje Kupujícího v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, Zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů dalšími relevantními předpisy, a to zejména pro účely plnění Kupní smlouvy a ochrany jeho oprávněných zájmů. Podrobné informace o zpracování osobních údajů Kupujícícho jsou uvedeny v těchto Obecných zásadách uvedených na webových stránkách Prodávajícího.

11         ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1     Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím. Za stejnopis s platností originálu se považuje i fotokopie, elektronická verze ve formátu pdf nebo scan těchto obchodních podmínek, pokud nebude prokázáno jinak.

11.2     Prodávající je oprávněn tyto obchodní podmínky kdykoliv změnit, upravit nebo doplnit, přičemž každá úprava, doplnění nebo změna je účinná doručením úplného znění obchodních podmínek Kupujícímu. V případě, že Kupující se změnou obchodních podmínek nesouhlasí, má právo písemně odstoupit od Kupní smlouvy.

11.3     Veškerá práva a povinnosti z Kupních a jiných smluv vznikajících mezi Prodávajícím a Kupujícím, se řídí právním řádem České republiky, zejména pak příslušnými ustanoveními OZ, stejně jako v přiměřeném rozsahu těmito obchodními podmínkami.

11.4     Práva a povinnosti z Kupní smlouvy přecházejí i na případné právní nástupce stran.

11.5     Prodávající je oprávněn kdykoli postoupit nebo převést svá práva a povinnosti dle Kupní smlouvy na třetí osobu. Kupující není oprávněn postoupit nebo převést práva či povinnosti dle Kupní smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Prodávajícího.

11.6     Veškeré spory mezi Smluvními stranami vznikající z této smlouvy budou s konečnou platností rozhodnuty místně a věcně příslušným soudem České republiky.

11.7     Jednotlivá ustanovení těchto obchodních podmínek jsou vymahatelná nezávisle od sebe a neplatnost a / nebo nedobytnost kteréhokoliv z nich nebude mít žádný vliv na platnost a / nebo vymahatelnost ostatních ustanovení obchodních podmínek, s výjimkou případů, kdy je zejména z důvodu důležitosti povahy nebo jiné okolnosti týkající se takového ustanovení těchto obchodních podmínek zřejmé, že dané ustanovení obchodních podmínek nemůže být oddělené od ostatních příslušných ustanovení obchodních podmínek.

11.8     Každá ze stran je povinna poskytnout druhé smluvní straně veškerou rozumně požadovanou součinnost nezbytnou či vhodnou pro realizaci a naplnění předmětu a účelu Kupní smlouvy a v rámci této povinnosti rovněž uskutečnit veškerá nezbytná právní a jiná jednání. Strany se zavazují vzájemně informovat o všech skutečnostech, které by mohly mít vliv na plnění závazků kterékoliv ze stran vyplývajících pro takovou stranu z této Kupní smlouvy.

11.9     Smluvní strany vylučují použití § 1740 odst. 3 OZ, který stanoví, že smlouva je uzavřena i tehdy, když nedojde k úplné shodě projevů vůle stran.

11.10   Pro případ, že je Kupující podnikatelem, vylučují strany použití ustanovení § 1799 a § 1800 OZ, která upravují odkazy na obchodní podmínky ve formulářových smlouvách, definují nesrozumitelné nebo zvláště nevýhodné doložky a podmínky jejich platnosti.

11.11   Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 5. 2024.