Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti MODERNISTA, s.r.o., se sídlem: Praha 2, 120 00, Vinohradská 50, IČ: 26690322, DIČ: CZ26690322, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze oddíl C, vložka 87558.

I. Obecná ustanovení
1. Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti společnosti MODERNISTA (dále také jako „prodávající“) a zákazníka (dále také jako „kupující“) při prodeji a dodávkách zboží z obchodů provozovaných společností MODERNISTA.

2. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou závazné pro všechny zákazníky obchodů, tj. pro fyzické a právnické osoby.

3. Veškeré vztahy mezi společností MODERNISTA a zákazníkem, které nejsou těmito všeobecnými obchodními podmínkami upraveny, se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“). Spotřebitelem dle těchto všeobecných obchodních podmínek je podle § 419 občanského zákoníku každá fyzická osoba, která nakupuje zboží mimo rámec své podnikatelské činnosti.

4. Zboží dodávané společností MODERNISTA není bez předchozího písemného souhlasu společnosti MODERNISTA určeno k dalšímu prodeji.


II. Objednávání zboží
1. Objednávka může být společnosti MODERNISTA doručena pouze písemně formou emailu, nebo sepsáním s prodejcem v místě prodeje.

2. Zákazník je povinen uvést v objednávce tyto údaje:
a) Svoji identifikaci, tj. obchodní firmu či jméno a příjmení, sídlo/bydliště, IČ, DIČ, kontakt (telefon, fax nebo e-mailovou adresu).
b) Název a popis objednávaného zboží.
c) Množství objednávaného zboží.
d) Adresu místa dodání zboží (nebude-li tento údaj uveden, má se za to, že zboží má být dodáno na adresu sídla/bydliště kupujícího).
e) Den dodání zboží dohodne-li se zákazník se společností MODERNISTA odlišně od těchto všeobecných obchodních podmínek.
f) Jméno, příjmení a podpis osoby, oprávněné za zákazníka jednat, případně také otisk razítka zákazníka.
g) Jméno a příjmení kontaktní osoby (nebude-li tento údaj uveden, má se za to, že k převzetí dodávaného zboží je oprávněn zákazník, popřípadě jakýkoli jeho zaměstnanec.

3. Nebude-li objednávka obsahovat náležitosti dle předchozího článku, je považována za neúplnou. Společnost MODERNISTA se v takovém případě pokusí kontaktovat zákazníka a vyzvat ho k odstranění nedostatků objednávky a jejímu případnému zpřesnění a/nebo doplnění. Okamžikem doručení údajů zpřesňujících a/nebo doplňujících objednávku společnosti MODERNISTA se objednávka považuje za úplnou.

4. Společnost MODERNISTA potvrdí zákazníkovi přijetí objednávky, a to v elektronické formě na jím uvedenou adresu a zároveň zašle zákazníkovi zálohovou fakturu na 50% celkové částky objednávky.  

5. Zákazník bere na vědomí, že společnost MODERNISTA není povinna s ním uzavřít kupní smlouvu, pokud dříve podstatným způsobem porušil kupní smlouvu nebo všeobecné obchodní podmínky.


III. Uzavření kupní smlouvy
1. K uzavření kupní smlouvy dochází okamžikem potvrzení objednávky odeslané zákazníkem společností MODERNISTA a připsání částky 50% celkové ceny dle zálohové faktury na účet společnosti MODERNISTA.


IV. Kupní cena zboží a platební podmínky
1. Prodávající si vyhrazuje právo stanovit výši kupních cen dle svého uvážení. Prodávající si dále vyhrazuje právo pozdější změny takto stanovených kupních cen.

2. Ceny uvedené u zboží jsou včetně DPH v sazbě vyplývající z platných právních předpisů.

3. V kupní ceně nejsou započítány náklady na obalový materiál a balné.

4. Kupní cena zboží bude určena dle aktuálních cen.

5. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část a odstoupit (zcela nebo z části) od uzavřené kupní smlouvy po projednání s kupujícím, a to v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává, výrazným způsobem se změnila cena dodavatele zboží nebo Kupující objedná zboží za cenu zveřejněnou omylem v důsledku chyby interního informačního systému společnosti MODERNISTA. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu.

6. Ve vztahu ke zboží, které je kupujícímu poskytováno zcela zdarma, nemůže kupující uplatňovat jakákoliv práva z titulu vad či nedostatečné kvality zboží. Převod vlastnického práva k takovému zboží bude posuzováno jako darování dle ustanovení § 2055 a násl. zák. č. 89/2012, občanského zákoníku.

7. Kupní cena za dodávané zboží a případné náklady na jeho dopravu budou kupujícím zaplaceny prodávajícímu takto:

  • hotově: 50% při potvrzení objednání zboží a 50% při přebírání zboží; kupující hradí zboží v hotovosti zaměstnanci společnosti MODERNISTA
  • platební kartou: 50% při potvrzení objednání zboží a 50% při přebírání zboží od zaměstnance společnosti MODERNISTA
  • bankovním převodem: 50% při potvrzení objednání zboží a 50% při přebírání zboží na bankovní účet společnosti MODERNISTA

8. Kupní cena se považuje za řádně uhrazenou teprve jejím připsáním v plné výši za každou samostatnou část dodávky na účet prodávajícího nebo jejím uhrazením v plné výši hotově pracovníkovi prodávajícího. Kupující může zboží převzít zásadně až po úplném uhrazení jeho kupní ceny, nebude-li smluvními stranami písemně dohodnuto jinak.

V. Podmínky dodání zboží

1. Přijaté objednávky budou dodávány v termínu předem sjednaném v objednávce. Prodávající si vyhrazuje právo prodloužit dobu dodání v případě, že se zkomplikují výrobní podmínky na straně subdodavatelů, které nemůže prodávající ovlivnit (např. termín dodání materiálů, technologické pauzy, změny v dodacích termínech subdodavatelů, apod.)

2. Doručení zboží probíhá po dohodě se zákazníkem následujícím způsobem:

a) Vyzvednutím zboží zákazníkem v provozovně prodávajícího,

b) Dodáním zboží prostřednictvím zásilkové služby,

c) Dodáním zboží prostřednictvím MODERNISTY.

3. Kupující je předem informován o vybraném způsobu dodání a jeho ceně v závislosti na zvolené formě dopravy.

4. Nebezpečí vzniku škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí dodaného zboží.

5. Společnost MODERNISTA vystaví zákazníkovi daňový doklad – fakturu, kterou zákazníkovi předá při předání zboží. Každá faktura bude obsahovat veškeré zákonem požadované náležitosti.


VI. Reklamace, odstoupení od smlouvy a záruční doba
1. Práva a povinnosti společnosti MODERNISTA a zákazníka ve věci odpovědnosti společnosti MODERNISTA za vady zboží se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, zejména ust. § 2099 a násl. občanského zákoníku. V případě, že je zákazník spotřebitel ve smyslu § 419 občanského zákoníku, řídí se práva a povinnosti ve věci odpovědnosti společnosti MODERNISTA za vady zboží zejména ust. § 2165 a násl. občanského zákoníku.

2. Kupující je povinen při převzetí zboží zkontrolovat a prohlédnout si zboží. Nesprávné množství a zjevné vady zboží při dodávce je kupující povinen reklamovat ihned při převzetí zboží, v případě zasílání zboží prostřednictvím přepravce pak nejpozději do 48 hodin od převzetí zboží. Reklamaci je kupující povinen učinit písemně a je povinen v ní vady popsat, popřípadě uvést, jak se projevují.

3. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby byla tato vada bezplatně opravena, a to buď opravou věci či výměnou vadné části věci. Není-li taková oprava či výměna možná, má kupující nárok na dodání nové věci bez vady. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

4. Zákazník nemůže odstoupit od kupní smlouvy:
a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a společnost MODERNISTA před uzavřením smlouvy sdělila zákazníkovi, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli společnosti MODERNISTA a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
c) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání zákazníka nebo pro jeho osobu,
d) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném zákazníkem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů.

5. Na dodávané zboží je zákazníkovi poskytnuta záruční doba 24 měsíců, ledaže je právními předpisy nebo přímo výrobcem stanovena záruční doba odlišná.

6. Je-li zákazník spotřebitelem ve smyslu definice § 419 občanského zákoníku, činí záruční doba 24 měsíců. Je-li na obalu dodávaného zboží nebo v návodu k němu připojeném vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy lhůta k použití věci, skončí záruční doba uplynutím této lhůty.

7. Záruční doba začíná běžet dnem předání zboží zákazníkovi, resp. potvrzením dodacího listu nebo faktury. Záruční doba neběží po dobu, po kterou zákazník nemůže užívat zboží (doba reklamačního řízení, opravy apod.). Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.

8. Pro reklamace a poprodejní servis postačuje prokazatelně doložit, že bylo zboží zakoupeno u společnosti MODERNISTA, např. předložit prodejní doklad (fakturu), potvrzený záruční list, atd.

9. Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s právními předpisy platnými na území České republiky

10. Prodávající si vyhrazuje právo na odlišnosti v barevných odstínech prezentovaných elektronickou cestou a skutečné reálné barvy.


VII. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení
1. Osobní údaje jsou zpracovávány a využívány v souladu jak s ustanoveními českých právních předpisů (zákon o ochraně osobních údajů č.101/2000 Sb.), tak i evropskou legislativou (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679).

2. Zákazník bere na vědomí, že prodávající bude zpracovávat jeho osobní údaje, které pro účely uzavření kupní smlouvy prodávajícímu poskytl. Zejména se jedná se o následující údaje: jméno a příjmení, fakturační a dodací adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, popřípadě další údaje sdělené zákazníkem pro potřeby prodávajícího k naplnění účelu kupní smlouvy (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

3. Zákazník bere na vědomí, že prodávající bude zpracovávat osobní údaje pro účely zasílání obchodních sdělení na základě oprávněného zájmu správce. Jedná se o následující údaje: jméno, příjmení a e-mailová adresa.

4. Zákazník bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje při internetové objednávce uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně svých osobních údajů.

5. Zpracováním osobních údajů zákazníka může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Jedná se o externí společnosti, které zajišťují podpůrné služby jako je platební styk, doprava nebo hromadná rozesílka obchodních sdělení. Prodávající nemá úmysl předat osobní údaje do třetí země mimo EU nebo mezinárodní organizaci.

6. Osobní údaje získané pro účely uzavření kupní smlouvy budou zpracovávány po dobu nezbytnou pro splnění právní povinnosti prodávajícího, tedy nejméně po dobu stanovenou zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, jmenovitě dle ustanovení § 35 odst. 2. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

7. Zákazník má právo požadovat informaci o rozsahu a účelu zpracování jeho osobních údajů, právo na opravu nebo zablokování nesprávných či neaktuálních údajů, právo na omezení zpracování a právo vznést námitku proti zpracování. V určitých případech mu náleží právo na výmaz osobních údajů. Zákazník má dále právo požadovat přenesení svých osobních údajů na jím zvoleného správce/zpracovatele osobních údajů.

8. V případě, že by se zákazník domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

– požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

– požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

9. Zákazník souhlasí s používáním cookies, tzn. malých textových souborů, které se ukládají v počítači nebo v jiném koncovém zařízení zákazníka umožňující přístup k internetu, a které prodávající využívá ke zlepšení funkčnosti a použitelnosti internetových stránek společnosti zákazníkem, za předpokladu, že si zákazník sám jejich vymazání nenastaví v nástrojích svého prohlížeče.

VIII. Doručování
1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Zákazníkovi je doručováno na adresu jeho elektronické pošty.

2. Zpráva je doručena:

  • v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,
  • v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,
  • v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,
  • v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

IX. Závěrečná ustanovení
1. Tyto všeobecné obchodní podmínky se týkají pouze vztahů souvisejících s nákupem u společnosti MODERNISTA. Pro dodávku nadstandardního zboží se tyto všeobecné obchodní podmínky užijí pouze podpůrně v otázkách, které nejsou mezi společností MODERNISTA a zákazníkem sjednány individuálně.

2. Písemnou dohodou mezi společností MODERNISTA a zákazníkem může být užití jednotlivých ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek, popřípadě užití všeobecných obchodních podmínek jako takových, vyloučeno.

3. Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1.1.2019.

4. Právní vztah společnosti MODERNISTA a zákazníků se řídí právním řádem České republiky.

5. Pokud vztah mezi společnosti MODERNISTA a zákazníkem obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných předpisů.

6. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.